การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
441 มทบ.21 30 พ.ค. 2561
442 สด.ส.ร. 30 พ.ค. 2561
443 มทบ.45 30 พ.ค. 2561
444 สด.น.ธ. 30 พ.ค. 2561
445 สด.บ.ร. 30 พ.ค. 2561
446 มทบ.32 30 พ.ค. 2561
447 กรม.ทพ.46 30 พ.ค. 2561
448 มทบ.29 30 พ.ค. 2561
449 สด.ส.บ. 30 พ.ค. 2561
450 สด.น.น. 30 พ.ค. 2561