การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
441 สด.ป.ข. 31 ม.ค. 2560
442 มทบ.31 30 ม.ค. 2560
443 สด.พ.ล. 30 ม.ค. 2560
444 ศบบ. 30 ม.ค. 2560
445 มทบ.18 30 ม.ค. 2560
446 มทบ.210 30 ม.ค. 2560
447 สด.น.บ. 30 ม.ค. 2560
448 มทบ.32 30 ม.ค. 2560
449 สด.อ.บ. 30 ม.ค. 2560
450 สด.ย.ส. 30 ม.ค. 2560