การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
441 มทบ.12 29 พ.ย. 2559
442 สด.ป.จ. 29 พ.ย. 2559
443 สด.ล.ย. 29 พ.ย. 2559
444 กรม.ทพ.42 29 พ.ย. 2559
445 สด.บ.ร. 29 พ.ย. 2559
446 มทบ.34 29 พ.ย. 2559
447 บชร.1 29 พ.ย. 2559
448 มทบ.41 29 พ.ย. 2559
449 สด.อ.ด. 29 พ.ย. 2559
450 สด.ส.ร. 29 พ.ย. 2559