การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
451 นรด. 28 ก.ย. 2560
452 พล.ร.9 28 ก.ย. 2560
453 ศร. 28 ก.ย. 2560
454 สด.ช.น. 28 ก.ย. 2560
455 ศบบ. 28 ก.ย. 2560
456 สด.บ.ก. 28 ก.ย. 2560
457 สด.อ.บ. 28 ก.ย. 2560
458 สด.อ.ด. 28 ก.ย. 2560
459 สด.ต.ง. 28 ก.ย. 2560
460 มทบ.28 28 ก.ย. 2560