การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
451 มทบ.41 30 พ.ค. 2561
452 สด.ช.น. 30 พ.ค. 2561
453 สด.ม.ส. 30 พ.ค. 2561
454 สด.พ.ท. 30 พ.ค. 2561
455 สด.ล.พ. 30 พ.ค. 2561
456 มทบ.15 30 พ.ค. 2561
457 สด.พ.ล 30 พ.ค. 2561
458 มทบ.42 30 พ.ค. 2561
459 สด.ส.ป. 30 พ.ค. 2561
460 สด.น.ค. 30 พ.ค. 2561