การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
451 สด.อ.จ. 29 พ.ย. 2559
452 สด.ศ.ก. 29 พ.ย. 2559
453 มทบ.42 29 พ.ย. 2559
454 บชร.4 29 พ.ย. 2559
455 สด.ฉ.ช. 29 พ.ย. 2559
456 สด.ส.ท. 29 พ.ย. 2559
457 มทบ.36 29 พ.ย. 2559
458 มทบ.22 29 พ.ย. 2559
459 ศบบ. 29 พ.ย. 2559
460 สด.ส.ค. 29 พ.ย. 2559