การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
451 ศม. 30 ม.ค. 2560
452 สด.ภ.ก. 30 ม.ค. 2560
453 สด.บ.ร. 30 ม.ค. 2560
454 สด.ส.น. 30 ม.ค. 2560
455 กรม.ทพ.42 30 ม.ค. 2560
456 มทบ.36 30 ม.ค. 2560
457 สด.ศ.ก. 30 ม.ค. 2560
458 สด.ต.ร. 30 ม.ค. 2560
459 สด.น.ภ. 30 ม.ค. 2560
460 สด.ส.ป. 30 ม.ค. 2560