การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
461 สด.ก.ท. 30 มี.ค. 2560
462 บชร.1 30 มี.ค. 2560
463 สด.ช.น. 30 มี.ค. 2560
464 มทบ.15 30 มี.ค. 2560
465 พล.ช. 30 มี.ค. 2560
466 กช. 30 มี.ค. 2560
467 มทบ.16 30 มี.ค. 2560
468 สด.พ.ท. 30 มี.ค. 2560
469 มทบ.13 30 มี.ค. 2560
470 ศร. 30 มี.ค. 2560