การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
461 มทบ.23 29 พ.ย. 2559
462 สด.พ.จ. 29 พ.ย. 2559
463 สด.ล.บ. 29 พ.ย. 2559
464 สด.น.ฐ. 29 พ.ย. 2559
465 มทบ.41 29 พ.ย. 2559
466 สด.ก.ส. 29 พ.ย. 2559
467 สด.ส.ฎ. 29 พ.ย. 2559
468 สด.ร.อ. 29 พ.ย. 2559
469 สด.ล.ป. 29 พ.ย. 2559
470 มทบ.310 29 พ.ย. 2559