การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
461 สด.น.ค. 29 มี.ค. 2561
462 สด.ย.ส. 29 มี.ค. 2561
463 มทบ.43 29 มี.ค. 2561
464 สด.น.ศ. 29 มี.ค. 2561
465 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2561
466 สด.ศ.ก. 29 มี.ค. 2561
467 มทบ.46 29 มี.ค. 2561
468 ศร. 29 มี.ค. 2561
469 มทบ.32 29 มี.ค. 2561
470 สด.ย.ล. 29 มี.ค. 2561