การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
471 สด.พ.ย. 29 ธ.ค. 2559
472 สด.น.บ. 29 ธ.ค. 2559
473 มทบ.12 29 ธ.ค. 2559
474 มทบ.24 29 ธ.ค. 2559
475 มทบ.25 29 ธ.ค. 2559
476 มทบ.29 28 ธ.ค. 2559
477 สด.ล.บ. 28 ธ.ค. 2559
478 สด.ส.ก. 28 ธ.ค. 2559
479 มทบ.210 28 ธ.ค. 2559
480 กรม.ทพ.42 28 ธ.ค. 2559