การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
471 สด.ส.ร. 30 ม.ค. 2560
472 สด.พ.ท. 30 ม.ค. 2560
473 สด.ส.ห. 30 ม.ค. 2560
474 พล.ช. 30 ม.ค. 2560
475 กช. 30 ม.ค. 2560
476 มทบ.16 30 ม.ค. 2560
477 สด.น.ศ. 30 ม.ค. 2560
478 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 ม.ค. 2560
479 สด.ช.น. 30 ม.ค. 2560
480 สด.พ.บ. 30 ม.ค. 2560