การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
471 มทบ.23 30 พ.ค. 2561
472 มทบ.310 30 พ.ค. 2561
473 สด.ล.ป. 30 พ.ค. 2561
474 สด.น.ฐ. 30 พ.ค. 2561
475 ศบบ. 30 พ.ค. 2561
476 มทบ.43 30 พ.ค. 2561
477 มทบ.28 30 พ.ค. 2561
478 สด.ส.ต. 30 พ.ค. 2561
479 สด.ย.ล. 30 พ.ค. 2561
480 สด.พ.จ. 30 พ.ค. 2561