การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
471 มทบ.29 29 มี.ค. 2561
472 มทบ.15 29 มี.ค. 2561
473 สด.พ.ย. 29 มี.ค. 2561
474 สด.พ.จ. 29 มี.ค. 2561
475 สด.ส.ต. 29 มี.ค. 2561
476 สด.อ.จ. 29 มี.ค. 2561
477 มทบ.13 29 มี.ค. 2561
478 พล.ช. 29 มี.ค. 2561
479 กช. 29 มี.ค. 2561
480 มทบ.16 29 มี.ค. 2561