การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
471 ศม. 30 มี.ค. 2560
472 มทบ.32 30 มี.ค. 2560
473 สด.ส.ต. 30 มี.ค. 2560
474 สด.ร.น. 30 มี.ค. 2560
475 มทบ.12 30 มี.ค. 2560
476 รร.กส.กส.ทบ. 30 มี.ค. 2560
477 รร.จปร. 30 มี.ค. 2560
478 สด.บ.ก. 29 มี.ค. 2560
479 มทบ.25 29 มี.ค. 2560
480 สด.ล.บ. 29 มี.ค. 2560