การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
471 มทบ.16 28 ก.ย. 2560
472 มทบ.41 28 ก.ย. 2560
473 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 28 ก.ย. 2560
474 มทบ.39 28 ก.ย. 2560
475 บชร.1 28 ก.ย. 2560
476 มทบ.15 28 ก.ย. 2560
477 สด.ส.ต. 28 ก.ย. 2560
478 มทบ.43 28 ก.ย. 2560
479 สด.พ.ย. 28 ก.ย. 2560
480 สด.ร.ย. 28 ก.ย. 2560