การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
481 สด.ช.ย. 28 ธ.ค. 2559
482 มทบ.310 28 ธ.ค. 2559
483 มทบ.37 28 ธ.ค. 2559
484 มทบ.19 28 ธ.ค. 2559
485 สด.ย.ส. 28 ธ.ค. 2559
486 ศอว.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559
487 สด.ส.ห. 28 ธ.ค. 2559
488 สด.ป.จ. 28 ธ.ค. 2559
489 สด.ช.ร. 28 ธ.ค. 2559
490 สด.บ.ก. 28 ธ.ค. 2559