การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
481 สด.ร.น. 30 พ.ค. 2561
482 บชร.1 30 พ.ค. 2561
483 พัน.สบร.21 30 พ.ค. 2561
484 มทบ.13 30 พ.ค. 2561
485 พล.ช. 30 พ.ค. 2561
486 กช. 30 พ.ค. 2561
487 มทบ.16 30 พ.ค. 2561
488 สด.ร.ย. 30 พ.ค. 2561
489 มทบ.31 28 พ.ค. 2561
490 มทบ.210 28 พ.ค. 2561