การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
481 มทบ.43 28 ต.ค. 2559
482 สด.ส.ต. 28 ต.ค. 2559
483 มทบ.32 28 ต.ค. 2559
484 รร.จปร. 28 ต.ค. 2559
485 มทบ.24 28 ต.ค. 2559
486 ศป. 27 ต.ค. 2559
487 บชร.2 27 ต.ค. 2559
488 สด.ฉ.ช. 27 ต.ค. 2559
489 สด.บ.ก. 27 ต.ค. 2559
490 มทบ.25 27 ต.ค. 2559