การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
481 มทบ.31 27 ก.ย. 2560
482 สด.ม.ค. 27 ก.ย. 2560
483 บชร.2 27 ก.ย. 2560
484 สด.พ.ท. 27 ก.ย. 2560
485 สด.น.ย. 27 ก.ย. 2560
486 มทบ.46 27 ก.ย. 2560
487 สด.น.ธ. 27 ก.ย. 2560
488 มทบ.19 27 ก.ย. 2560
489 สด.ล.บ. 27 ก.ย. 2560
490 สด.ส.ข. 27 ก.ย. 2560