การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 สด.ล.ย. 27 ก.พ. 2560
42 มทบ.12 27 ก.พ. 2560
43 สด.พ.ล. 27 ก.พ. 2560
44 พล.ร.9 27 ก.พ. 2560
45 ศร. 27 ก.พ. 2560
46 สด.อ.ด. 27 ก.พ. 2560
47 สด.น.ย. 27 ก.พ. 2560
48 สด.อ.จ. 27 ก.พ. 2560
49 สด.พ.บ. 27 ก.พ. 2560
50 สด.ล.ป. 27 ก.พ. 2560