การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 กรม.ทพ.48 28 มี.ค. 2562
42 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 28 มี.ค. 2562
43 บชร.1 28 มี.ค. 2562
44 สด.อ.บ. 28 มี.ค. 2562
45 สด.ช.ร. 28 มี.ค. 2562
46 กรม.ทพ.47 28 มี.ค. 2562
47 สด.น.น. 28 มี.ค. 2562
48 สด.พ.ล. 28 มี.ค. 2562
49 สด.พ.ร. 28 มี.ค. 2562
50 สด.ฉ.ช. 28 มี.ค. 2562