การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 สด.ร.อ. 27 ธ.ค. 2561
42 สด.อ.ด. 27 ธ.ค. 2561
43 สด.ศ.ก. 27 ธ.ค. 2561
44 สด.ส.ร. 27 ธ.ค. 2561
45 สด.ม.ค. 27 ธ.ค. 2561
46 กรม.ทพ.47 27 ธ.ค. 2561
47 สด.ช.ย. 27 ธ.ค. 2561
48 สด.พ.ร. 27 ธ.ค. 2561
49 สด.ช.บ. 27 ธ.ค. 2561
50 สด.พ.ล 27 ธ.ค. 2561