การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 สด.พ.ล. 30 ส.ค. 2561
42 มทบ.23 30 ส.ค. 2561
43 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
44 สด.ป.จ. 30 ส.ค. 2561
45 ศบบ. 30 ส.ค. 2561
46 สด.ส.ต. 30 ส.ค. 2561
47 สด.พ.ย. 30 ส.ค. 2561
48 บชร.1 30 ส.ค. 2561
49 มทบ.43 30 ส.ค. 2561
50 มทบ.13 30 ส.ค. 2561