การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
41 สด.พ.ร. 29 มิ.ย. 2560
42 สด.ล.ย. 29 มิ.ย. 2560
43 สด.ส.ก. 29 มิ.ย. 2560
44 สด.พ.ล. 29 มิ.ย. 2560
45 มทบ.41 29 มิ.ย. 2560
46 พล.ช. 29 มิ.ย. 2560
47 กช. 29 มิ.ย. 2560
48 มทบ.16 29 มิ.ย. 2560
49 สด.ช.น. 29 มิ.ย. 2560
50 สด.ร.น. 29 มิ.ย. 2560