การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
491 มทบ.14 28 พ.ค. 2561
492 มทบ.12 28 พ.ค. 2561
493 มทบ.27 28 พ.ค. 2561
494 มทบ.36 28 พ.ค. 2561
495 ศอว.ศอพท. 28 พ.ค. 2561
496 สด.บ.ก. 28 พ.ค. 2561
497 มทบ.25 28 พ.ค. 2561
498 สด.ต.ร. 28 พ.ค. 2561
499 สด.ส.ก. 28 พ.ค. 2561
500 มทบ.19 28 พ.ค. 2561