การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
491 รร.จปร. 30 ม.ค. 2560
492 มทบ.46 27 ม.ค. 2560
493 มทบ.21 27 ม.ค. 2560
494 ศพปน.อท.ศอพท. 27 ม.ค. 2560
495 มทบ.27 27 ม.ค. 2560
496 สด.บ.ก. 27 ม.ค. 2560
497 กรม.ทพ.22 27 ม.ค. 2560
498 มทบ.23 27 ม.ค. 2560
499 สด.ล.ย. 27 ม.ค. 2560
500 บชร.4 27 ม.ค. 2560