การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
491 มทบ.27 28 มี.ค. 2561
492 สด.ช.พ. 28 มี.ค. 2561
493 สด.น.น. 28 มี.ค. 2561
494 สด.ช.บ. 28 มี.ค. 2561
495 มทบ.41 28 มี.ค. 2561
496 ม.พัน.22 ศม. 28 มี.ค. 2561
497 สด.ร.อ. 28 มี.ค. 2561
498 มทบ.17 28 มี.ค. 2561
499 มทบ.26 28 มี.ค. 2561
500 สด.อ.ต. 28 มี.ค. 2561