การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
501 มทบ.35 27 ม.ค. 2560
502 สด.อ.ย. 27 ม.ค. 2560
503 มทบ.45 27 ม.ค. 2560
504 บชร.2 27 ม.ค. 2560
505 มทบ.25 27 ม.ค. 2560
506 ศอว.ศอพท. 27 ม.ค. 2560
507 สด.ก.ส. 27 ม.ค. 2560
508 มทบ.22 27 ม.ค. 2560
509 สด.ส.ท. 27 ม.ค. 2560
510 สด.ร.อ. 27 ม.ค. 2560