การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
501 สด.พ.ช. 27 ก.ย. 2560
502 สด.ช.พ. 27 ก.ย. 2560
503 สด.ส.ก. 27 ก.ย. 2560
504 สด.ส.ฎ. 27 ก.ย. 2560
505 สด.น.ฐ. 27 ก.ย. 2560
506 สด.อ.น. 27 ก.ย. 2560
507 มทบ.18 27 ก.ย. 2560
508 มทบ.210 27 ก.ย. 2560
509 มทบ.310 27 ก.ย. 2560
510 สด.อ.ย. 27 ก.ย. 2560