การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
501 สด.น.ศ. 28 ธ.ค. 2559
502 สด.อ.ท. 28 ธ.ค. 2559
503 สด.ส.ฎ. 28 ธ.ค. 2559
504 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559
505 มทบ.22 28 ธ.ค. 2559
506 สด.ม.ห. 28 ธ.ค. 2559
507 สด.อ.ย. 28 ธ.ค. 2559
508 สด.ย.ล. 28 ธ.ค. 2559
509 สด.ช.บ. 28 ธ.ค. 2559
510 มทบ.38 28 ธ.ค. 2559