การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
501 มทบ.18 28 มี.ค. 2561
502 สด.ภ.ก. 28 มี.ค. 2561
503 กรม.ทพ.46 28 มี.ค. 2561
504 มทบ.19 28 มี.ค. 2561
505 มทบ.33 28 มี.ค. 2561
506 มทบ.37 28 มี.ค. 2561
507 สด.ก.บ. 28 มี.ค. 2561
508 สด.ต.ร. 28 มี.ค. 2561
509 มทบ.36 28 มี.ค. 2561
510 สด.อ.ย. 28 มี.ค. 2561