การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
501 สด.ช.บ. 28 พ.ค. 2561
502 กรม.ทพ.42 28 พ.ค. 2561
503 ศพปน.พท.ศอพท. 28 พ.ค. 2561
504 สด.ร.อ. 28 พ.ค. 2561
505 สด.ช.พ. 28 พ.ค. 2561
506 มทบ.37 28 พ.ค. 2561
507 สด.ส.ข. 28 พ.ค. 2561
508 พล.ร.9 28 พ.ค. 2561
509 สด.อ.ย. 28 พ.ค. 2561
510 สด.ม.ห. 28 พ.ค. 2561