การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
511 บชร.4 27 ต.ค. 2559
512 สด.น.ศ. 27 ต.ค. 2559
513 มทบ.12 27 ต.ค. 2559
514 มทบ.37 27 ต.ค. 2559
515 มทบ.45 27 ต.ค. 2559
516 สด.ส.ก. 27 ต.ค. 2559
517 สด.ส.ป. 27 ต.ค. 2559
518 สด.ก.ส. 27 ต.ค. 2559
519 สด.ส.ข. 27 ต.ค. 2559
520 พล.ร.9 27 ต.ค. 2559