การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
511 สด.อ.น. 28 พ.ค. 2561
512 สด.ช.ย. 28 พ.ค. 2561
513 มทบ.22 28 พ.ค. 2561
514 สด.อ.ต. 28 พ.ค. 2561
515 สด.ต.ก. 28 พ.ค. 2561
516 สด.ก.บ. 28 พ.ค. 2561
517 สด.ล.ย. 28 พ.ค. 2561
518 สด.ก.จ. 28 พ.ค. 2561
519 สด.อ.ท. 28 พ.ค. 2561
520 บชร.4 28 พ.ค. 2561