การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
511 สด.ส.ต. 28 พ.ย. 2559
512 มทบ.19 28 พ.ย. 2559
513 สด.ช.บ. 28 พ.ย. 2559
514 สด.พ.บ. 28 พ.ย. 2559
515 ศสท.กส.ทบ. 28 พ.ย. 2559
516 สด.ภ.ก. 28 พ.ย. 2559
517 มทบ.17 28 พ.ย. 2559
518 สด.พ.ท. 28 พ.ย. 2559
519 ศซส.สพ.ทบ. 28 พ.ย. 2559
520 สด.ส.ป. 28 พ.ย. 2559