การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
511 มทบ.19 27 ม.ค. 2560
512 สด.ม.ห. 27 ม.ค. 2560
513 สด.ล.บ. 27 ม.ค. 2560
514 สด.ช.พ. 27 ม.ค. 2560
515 สด.น.ธ. 27 ม.ค. 2560
516 สด.พ.ง. 27 ม.ค. 2560
517 มทบ.37 27 ม.ค. 2560
518 มทบ.310 27 ม.ค. 2560
519 สด.ร.ย. 27 ม.ค. 2560
520 สด.ส.ก. 27 ม.ค. 2560