การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
521 สด.ก.พ. 28 พ.ย. 2559
522 สด.ช.น. 28 พ.ย. 2559
523 ศพปน.พท.ศอพท. 28 พ.ย. 2559
524 สด.ช.ย. 28 พ.ย. 2559
525 กส.ทบ. 28 พ.ย. 2559
526 มทบ.32 28 พ.ย. 2559
527 สด.ร.ย. 28 พ.ย. 2559
528 สด.อ.ต. 28 พ.ย. 2559
529 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 พ.ย. 2559
530 สด.น.พ. 28 พ.ย. 2559