การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
521 สก.ศ.ก. 28 ธ.ค. 2559
522 ศสท.กส.ทบ. 28 ธ.ค. 2559
523 มทบ.33 28 ธ.ค. 2559
524 กส.ทบ. 28 ธ.ค. 2559
525 สด.ก.พ. 28 ธ.ค. 2559
526 สด.ต.ก. 28 ธ.ค. 2559
527 สด.ก.บ. 28 ธ.ค. 2559
528 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559
529 สด.ร.ย. 28 ธ.ค. 2559
530 สด.น.พ. 28 ธ.ค. 2559