การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
521 สด.ส.ห. 28 พ.ค. 2561
522 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 พ.ค. 2561
523 มทบ.17 28 พ.ค. 2561
524 สด.พ.ช. 28 พ.ค. 2561
525 สด.อ.ด. 28 พ.ค. 2561
526 สด.ก.ส. 28 พ.ค. 2561
527 มทบ.26 28 พ.ค. 2561
528 สด.ส.ฎ. 28 พ.ค. 2561
529 มทบ.35 28 พ.ค. 2561
530 มทบ.33 28 พ.ค. 2561