การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
521 สด.ช.บ. 27 ม.ค. 2560
522 สด.ส.ข. 27 ม.ค. 2560
523 มทบ.33 27 ม.ค. 2560
524 สด.อ.น. 27 ม.ค. 2560
525 มทบ.29 27 ม.ค. 2560
526 สด.อ.ท. 27 ม.ค. 2560
527 สด.ร.น. 27 ม.ค. 2560
528 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 ม.ค. 2560
529 ศซส.สพ.ทบ. 27 ม.ค. 2560
530 สด.น.พ. 27 ม.ค. 2560