การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
531 สด.ป.น. 27 ก.ย. 2560
532 มทบ.22 27 ก.ย. 2560
533 สด.ก.พ. 27 ก.ย. 2560
534 สด.ช.ย. 27 ก.ย. 2560
535 กส.ทบ. 27 ก.ย. 2560
536 สด.น.ค. 27 ก.ย. 2560
537 สด.น.พ. 27 ก.ย. 2560
538 สด.น.ม. 27 ก.ย. 2560
539 สด.ก.บ. 27 ก.ย. 2560
540 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 ก.ย. 2560