การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
531 สด.ป.น. 28 พ.ค. 2561
532 สด.ส.น. 28 พ.ค. 2561
533 สด.ย.ส. 28 พ.ค. 2561
534 กส.ทบ. 28 พ.ค. 2561
535 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 พ.ค. 2561
536 สด.น.พ. 28 พ.ค. 2561
537 บชร.3 28 พ.ค. 2561
538 สด.น.ม. 28 พ.ค. 2561
539 ศสท.กส.ทบ. 28 พ.ค. 2561
540 สด.พ.ง. 28 พ.ค. 2561