การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
531 สด.พ.ง. 27 ต.ค. 2559
532 กส.ทบ. 27 ต.ค. 2559
533 มทบ.17 27 ต.ค. 2559
534 สด.อ.ท. 27 ต.ค. 2559
535 มทบ.26 27 ต.ค. 2559
536 สด.ย.ล. 27 ต.ค. 2559
537 ศซส.สพ.ทบ. 27 ต.ค. 2559
538 สด.อ.ต. 27 ต.ค. 2559
539 สด.น.ม. 27 ต.ค. 2559
540 สด.ร.ย. 27 ต.ค. 2559