การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
531 สด.พ.บ. 28 มี.ค. 2561
532 สด.ช.ร. 28 มี.ค. 2561
533 สด.ต.ก. 28 มี.ค. 2561
534 กส.ทบ. 28 มี.ค. 2561
535 สด.ล.ย. 28 มี.ค. 2561
536 ศพปน.อท.ศอพท. 28 มี.ค. 2561
537 สด.ป.น. 28 มี.ค. 2561
538 สด.ก.จ. 28 มี.ค. 2561
539 สด.ก.พ. 28 มี.ค. 2561
540 สด.น.ม. 28 มี.ค. 2561