การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
541 สด.พ.ง. 28 มี.ค. 2561
542 สด.ก.ส. 28 มี.ค. 2561
543 บชร.3 28 มี.ค. 2561
544 สด.จ.บ. 28 มี.ค. 2561
545 ศสท.กส.ทบ. 28 มี.ค. 2561
546 พล.ร.9 28 มี.ค. 2561
547 กรม.ทพ.42 27 มี.ค. 2561
548 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2561
549 สด.ส.พ. 27 มี.ค. 2561
550 มทบ.38 27 มี.ค. 2561