การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
541 มทบ.36 27 ก.ย. 2560
542 สด.จ.บ. 27 ก.ย. 2560
543 มทบ.29 26 ก.ย. 2560
544 ศซส.สพ.ทบ. 26 ก.ย. 2560
545 มทบ.45 26 ก.ย. 2560
546 ศสพ. 26 ก.ย. 2560
547 กรม.ทพ.42 26 ก.ย. 2560
548 ม.พัน.2 ศม. 26 ก.ย. 2560
549 ศป. 26 ก.ย. 2560
550 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ก.ย. 2560