การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
541 สด.จ.บ. 27 ม.ค. 2560
542 สด.อ.ต. 27 ม.ค. 2560
543 มทบ.26 27 ม.ค. 2560
544 พล.ร.9 27 ม.ค. 2560
545 บชร.3 26 ม.ค. 2560
546 ศสพ. 26 ม.ค. 2560
547 ศป. 26 ม.ค. 2560
548 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ม.ค. 2560
549 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 26 ม.ค. 2560
550 มทบ.17 26 ม.ค. 2560