การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
541 สด.น.พ. 27 ต.ค. 2559
542 มทบ.35 27 ต.ค. 2559
543 สด.ส.พ. 27 ต.ค. 2559
544 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 ต.ค. 2559
545 สด.จ.บ. 27 ต.ค. 2559
546 ศสพ. 26 ต.ค. 2559
547 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ต.ค. 2559
548 มทบ.38 26 ต.ค. 2559
549 มทบ.39 3 ต.ค. 2559
550 มทบ.33 3 ต.ค. 2559