การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
541 รร.นส.ทบ. 28 มี.ค. 2560
542 กรม.ทพ.42 28 มี.ค. 2560
543 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 28 มี.ค. 2560
544 ศสพ. 28 มี.ค. 2560
545 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 มี.ค. 2560
546 บชร.3 27 มี.ค. 2560
547 มทบ.38 27 มี.ค. 2560
548 สด.จ.บ. 27 มี.ค. 2560
549 รร.ม.ศม. 24 มี.ค. 2560
550 สด.พ.บ. 13 มี.ค. 2560