การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
541 ศร. 25 พ.ย. 2559
542 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 พ.ย. 2559
543 กรม.ทพ.46 25 พ.ย. 2559
544 รง.ดวพ.ศอว.ศอพท. 25 พ.ย. 2559
545 ศสพ. 25 พ.ย. 2559
546 มทบ.38 25 พ.ย. 2559
547 บชร.3 24 พ.ย. 2559
548 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 พ.ย. 2559
549 สด.ป.ท. 2 พ.ย. 2559
550 สด.ร.บ. 1 พ.ย. 2559