การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
541 สด.ส.ท. 28 พ.ค. 2561
542 ศซส.สพ.ทบ. 28 พ.ค. 2561
543 สด.ก.พ. 28 พ.ค. 2561
544 สด.ต.ง. 26 พ.ค. 2561
545 ศสพ. 24 พ.ค. 2561