การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
551 ศม. 25 ก.ย. 2560
552 มทบ.38 25 ก.ย. 2560
553 กรม.ทพ.22 12 ก.ย. 2560
554 กรม.ทพ.46 7 ก.ย. 2560
555 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 ก.ย. 2560
556 สด.ต.ร. 4 ก.ย. 2560
557 สด.ป.ท. 4 ก.ย. 2560
558 มทบ.41 31 ส.ค. 2560
559 บชร.1 31 ส.ค. 2560
560 มทบ.39 31 ส.ค. 2560