การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
551 มทบ.42 1 ต.ค. 2559
552 กรม.ทพ.22 1 ต.ค. 2559
553 ศพปน.พท.ศอพท. 1 ต.ค. 2559
554 กรม.ทพ.42 1 ต.ค. 2559
555 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ต.ค. 2559
556 สด.ข.ก. 1 ต.ค. 2559
557 สด.ม.ค. 1 ต.ค. 2559
558 สด.น.น. 1 ต.ค. 2559
559 สด.ร.บ. 1 ต.ค. 2559
560 สด.บ.ก. 1 ต.ค. 2559