การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
551 สด.ข.ก. 1 มี.ค. 2560
552 สด.ร.บ. 1 มี.ค. 2560
553 กรม.ทพ.22 28 ก.พ. 2560
554 มทบ.43 28 ก.พ. 2560
555 สด.ส.ค. 28 ก.พ. 2560
556 สด.ช.ม. 28 ก.พ. 2560
557 สด.น.ภ. 28 ก.พ. 2560
558 มทบ.39 28 ก.พ. 2560
559 สด.ป.ข. 28 ก.พ. 2560
560 สด.ป.ท. 28 ก.พ. 2560