การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
551 ศม. 26 มี.ค. 2561
552 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 22 มี.ค. 2561
553 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 มี.ค. 2561
554 สด.ส.ค. 2 มี.ค. 2561
555 มทบ.39 28 ก.พ. 2561
556 กรม.ทพ.47 28 ก.พ. 2561
557 มทบ.34 28 ก.พ. 2561
558 มทบ.27 28 ก.พ. 2561
559 สด.น.ว. 28 ก.พ. 2561
560 มทบ.44 28 ก.พ. 2561