การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
551 สด.ป.ข. 1 พ.ย. 2559
552 มทบ.18 1 พ.ย. 2559
553 สด.ม.ค. 1 พ.ย. 2559
554 สด.ช.พ. 1 พ.ย. 2559
555 กรม.ทพ.46 1 พ.ย. 2559
556 สด.น.ฐ. 1 พ.ย. 2559
557 มทบ.42 31 ต.ค. 2559
558 สด.อ.บ. 31 ต.ค. 2559
559 สด.น.ภ. 31 ต.ค. 2559
560 สด.ล.พ. 31 ต.ค. 2559