การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
551 มทบ.38 25 ม.ค. 2560
552 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 10 ม.ค. 2560
553 สด.พ.จ. 4 ม.ค. 2560