การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
561 กรม.ทพ.46 28 ก.พ. 2560
562 มทบ.34 28 ก.พ. 2560
563 สด.น.น. 28 ก.พ. 2560
564 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 28 ก.พ. 2560
565 สด.ส.บ. 28 ก.พ. 2560
566 สด.น.ว. 28 ก.พ. 2560
567 มทบ.44 28 ก.พ. 2560
568 สด.ต.ง. 28 ก.พ. 2560
569 มทบ.29 28 ก.พ. 2560
570 สด.ศ.ก. 28 ก.พ. 2560