การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
561 สด.ล.พ. 1 ต.ค. 2559
562 สด.อ.จ. 1 ต.ค. 2559
563 สด.ป.ข. 1 ต.ค. 2559
564 สด.ส.ส. 1 ต.ค. 2559
565 สด.ก.ท. 1 ต.ค. 2559
566 มทบ.15 1 ต.ค. 2559
567 ศบบ. 1 ต.ค. 2559
568 ศม. 1 ต.ค. 2559
569 สด.ช.ร. 1 ต.ค. 2559
570 ศร. 1 ต.ค. 2559