การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
571 สด.พ.ร. 28 ก.พ. 2561
572 สด.อ.ด. 28 ก.พ. 2561
573 สด.ป.ท. 28 ก.พ. 2561
574 สด.ส.บ. 28 ก.พ. 2561
575 สด.ร.บ. 28 ก.พ. 2561
576 รร.จปร. 28 ก.พ. 2561
577 มทบ.24 28 ก.พ. 2561
578 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 27 ก.พ. 2561
579 ม.พัน.22 ศม. 27 ก.พ. 2561
580 สด.อ.จ. 27 ก.พ. 2561