การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
571 สด.พ.ร. 31 ส.ค. 2560
572 สด.ป.ข. 31 ส.ค. 2560
573 สด.ช.ม. 31 ส.ค. 2560
574 สด.ส.ส. 31 ส.ค. 2560
575 สด.ม.ส. 31 ส.ค. 2560
576 มทบ.24 31 ส.ค. 2560
577 มทบ.46 30 ส.ค. 2560
578 มทบ.13 30 ส.ค. 2560
579 กรม.ทพ.42 30 ส.ค. 2560
580 สด.น.ย. 30 ส.ค. 2560