การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
571 สด.ย.ส. 31 ต.ค. 2559
572 มทบ.33 31 ต.ค. 2559
573 ศร. 31 ต.ค. 2559
574 สด.พ.ร. 31 ต.ค. 2559
575 สด.ส.ส. 31 ต.ค. 2559
576 มทบ.34 29 ต.ค. 2559
577 มทบ.22 29 ต.ค. 2559
578 มทบ.46 29 ต.ค. 2559
579 กรม.ทพ.42 29 ต.ค. 2559
580 มทบ.15 29 ต.ค. 2559