การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
581 สด.น.น. 29 ต.ค. 2559
582 มทบ.310 29 ต.ค. 2559
583 สด.น.ย. 29 ต.ค. 2559
584 สด.น.ว. 29 ต.ค. 2559
585 สด.บ.ร. 29 ต.ค. 2559
586 สด.ส.ค. 29 ต.ค. 2559
587 มทบ.210 29 ต.ค. 2559
588 ศบบ. 28 ต.ค. 2559
589 มทบ.29 28 ต.ค. 2559
590 สด.ต.ง. 28 ต.ค. 2559