การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
581 สด.ภ.ก. 30 ส.ค. 2560
582 มทบ.34 30 ส.ค. 2560
583 สด.ก.ท. 30 ส.ค. 2560
584 มทบ.36 30 ส.ค. 2560
585 สด.ม.ห. 30 ส.ค. 2560
586 สด.ส.ร. 30 ส.ค. 2560
587 สด.น.ค. 30 ส.ค. 2560
588 สด.ช.พ. 30 ส.ค. 2560
589 สด.พ.ย. 30 ส.ค. 2560
590 ศบบ. 30 ส.ค. 2560