การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 สด.ต.ง. 27 เม.ย. 2560
52 ศร. 27 เม.ย. 2560
53 มทบ.12 27 เม.ย. 2560
54 สด.ภ.ก. 27 เม.ย. 2560
55 มทบ.310 27 เม.ย. 2560
56 มทบ.36 27 เม.ย. 2560
57 บชร.2 27 เม.ย. 2560
58 มทบ.15 27 เม.ย. 2560
59 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 27 เม.ย. 2560
60 สด.พ.ย. 27 เม.ย. 2560