การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 สด.พ.ท. 28 ธ.ค. 2560
52 สด.ส.ต. 28 ธ.ค. 2560
53 สด.พ.ย. 28 ธ.ค. 2560
54 พล.ช. 28 ธ.ค. 2560
55 กช. 28 ธ.ค. 2560
56 มทบ.16 28 ธ.ค. 2560
57 ศบบ. 28 ธ.ค. 2560
58 มทบ.15 28 ธ.ค. 2560
59 มทบ.12 28 ธ.ค. 2560
60 มทบ.43 28 ธ.ค. 2560