การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 สด.ต.ก. 26 ธ.ค. 2562
52 สด.ป.ท. 26 ธ.ค. 2562
53 สด.พ.ท. 26 ธ.ค. 2562
54 สด.น.ภ. 26 ธ.ค. 2562
55 สด.ช.พ. 26 ธ.ค. 2562
56 สด.พ.ง. 26 ธ.ค. 2562
57 สด.น.ย. 26 ธ.ค. 2562
58 สด.ร.น. 26 ธ.ค. 2562
59 สด.ย.ล. 26 ธ.ค. 2562
60 สด.ล.พ. 26 ธ.ค. 2562