การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 สด.ฉ.ช. 27 ธ.ค. 2561
52 สด.ร.บ. 27 ธ.ค. 2561
53 สด.น.ศ. 27 ธ.ค. 2561
54 สด.พ.ท. 27 ธ.ค. 2561
55 สด.ร.น. 27 ธ.ค. 2561
56 สด.น.ย. 27 ธ.ค. 2561
57 สด.ภ.ก. 27 ธ.ค. 2561
58 มทบ.29 27 ธ.ค. 2561
59 สด.ล.ป. 27 ธ.ค. 2561
60 สด.อ.จ. 27 ธ.ค. 2561