การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 สด.ย.ล. 30 ส.ค. 2561
52 สด.ร.อ. 30 ส.ค. 2561
53 กรม.ทพ.22 30 ส.ค. 2561
54 มทบ.39 30 ส.ค. 2561
55 ม.พัน.สบร.21 30 ส.ค. 2561
56 มทบ.38 30 ส.ค. 2561
57 มทบ.15 30 ส.ค. 2561
58 พล.ช. 30 ส.ค. 2561
59 กช. 30 ส.ค. 2561
60 มทบ.16 30 ส.ค. 2561