การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 มทบ.19 30 ส.ค. 2560
52 ศสพ. 30 ส.ค. 2560
53 มทบ.15 30 ส.ค. 2560
54 สด.ต.ง. 30 ส.ค. 2560
55 สด.ช.ร. 30 ส.ค. 2560
56 มทบ.45 30 ส.ค. 2560
57 สด.น.ธ. 30 ส.ค. 2560
58 สด.พ.บ. 30 ส.ค. 2560
59 มทบ.12 30 ส.ค. 2560
60 สด.ก.ส. 30 ส.ค. 2560