การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 มทบ.28 29 ส.ค. 2562
52 สด.ล.ป. 28 ส.ค. 2562
53 มทบ.27 28 ส.ค. 2562
54 มทบ.17 28 ส.ค. 2562
55 ศสพ. 28 ส.ค. 2562
56 มทบ.33 28 ส.ค. 2562
57 มทบ.36 28 ส.ค. 2562
58 มทบ.22 28 ส.ค. 2562
59 มทบ.42 28 ส.ค. 2561
60 มทบ.14 28 ส.ค. 2562