การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
51 มทบ.32 30 ต.ค. 2561
52 สด.ย.ล. 30 ต.ค. 2561
53 มทบ.29 30 ต.ค. 2561
54 สด.อ.จ. 30 ต.ค. 2561
55 สด.พ.ล. 30 ต.ค. 2561
56 สด.ร.น. 30 ต.ค. 2561
57 ศร. 30 ต.ค. 2561
58 พัน.สบร.21 30 ต.ค. 2561
59 มทบ.43 30 ต.ค. 2561
60 บชร.1 30 ต.ค. 2561