การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
591 มทบ.21 30 ส.ค. 2560
592 มทบ.210 30 ส.ค. 2560
593 มทบ.14 30 ส.ค. 2560
594 สด.บ.ร. 30 ส.ค. 2560
595 มทบ.42 30 ส.ค. 2560
596 สด.อ.ด. 30 ส.ค. 2560
597 มทบ.37 30 ส.ค. 2560
598 สด.ร.อ. 30 ส.ค. 2560
599 สด.พ.ล. 30 ส.ค. 2560
600 สด.บ.ก. 30 ส.ค. 2560