การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
591 สด.พ.ท. 29 ก.ย. 2559
592 สด.พ.ร. 29 ก.ย. 2559
593 พล.ช. 29 ก.ย. 2559
594 กช. 29 ก.ย. 2559
595 มทบ.16 29 ก.ย. 2559
596 มทบ.19 29 ก.ย. 2559
597 มทบ.34 29 ก.ย. 2559
598 มทบ.14 29 ก.ย. 2559
599 สด.พ.ย. 29 ก.ย. 2559
600 สด.พ.จ. 29 ก.ย. 2559