การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
591 สด.ร.น. 27 ก.พ. 2561
592 สด.ก.ท. 27 ก.พ. 2561
593 กรม.ทพ.22 27 ก.พ. 2561
594 สด.พ.จ. 27 ก.พ. 2561
595 สด.ส.น. 27 ก.พ. 2561
596 สด.น.บ. 27 ก.พ. 2561
597 มทบ.42 27 ก.พ. 2561
598 สด.น.ค. 27 ก.พ. 2561
599 มทบ.21 27 ก.พ. 2561
600 สด.บ.ร. 27 ก.พ. 2561