การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
591 สด.ล.ย. 27 ก.พ. 2560
592 มทบ.12 27 ก.พ. 2560
593 สด.พ.ล. 27 ก.พ. 2560
594 พล.ร.9 27 ก.พ. 2560
595 ศร. 27 ก.พ. 2560
596 สด.อ.ด. 27 ก.พ. 2560
597 สด.น.ย. 27 ก.พ. 2560
598 สด.อ.จ. 27 ก.พ. 2560
599 สด.พ.บ. 27 ก.พ. 2560
600 สด.ล.ป. 27 ก.พ. 2560