การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
601 สด.ต.ร. 29 ก.ย. 2559
602 สด.น.ค. 29 ก.ย. 2559
603 สด.ป.น. 29 ก.ย. 2559
604 มทบ.13 29 ก.ย. 2559
605 สด.ม.ส. 29 ก.ย. 2559
606 สด.ช.น. 29 ก.ย. 2559
607 มทบ.310 29 ก.ย. 2559
608 สด.น.ศ. 29 ก.ย. 2559
609 มทบ.41 29 ก.ย. 2559
610 สด.ร.น. 29 ก.ย. 2559