การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
601 มทบ.46 27 ก.พ. 2561
602 สด.พ.ท. 27 ก.พ. 2561
603 บชร.2 27 ก.พ. 2561
604 สด.ล.พ. 27 ก.พ. 2561
605 มทบ.23 27 ก.พ. 2561
606 สด.ส.ป. 27 ก.พ. 2561
607 มทบ.32 27 ก.พ. 2561
608 สด.พ.ล. 27 ก.พ. 2561
609 สด.ม.ส. 27 ก.พ. 2561
610 สด.น.ศ. 27 ก.พ. 2561