การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
601 มทบ.28 30 ส.ค. 2560
602 สด.อ.บ. 30 ส.ค. 2560
603 มทบ.19 30 ส.ค. 2560
604 ศสพ. 30 ส.ค. 2560
605 มทบ.15 30 ส.ค. 2560
606 สด.ต.ง. 30 ส.ค. 2560
607 สด.ช.ร. 30 ส.ค. 2560
608 มทบ.45 30 ส.ค. 2560
609 สด.น.ธ. 30 ส.ค. 2560
610 สด.พ.บ. 30 ส.ค. 2560