การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
611 มทบ.21 28 ต.ค. 2559
612 สด.ล.ป. 28 ต.ค. 2559
613 สด.พ.ช. 28 ต.ค. 2559
614 บชร.1 28 ต.ค. 2559
615 สด.พ.ย. 28 ต.ค. 2559
616 มทบ.13 28 ต.ค. 2559
617 มทบ.43 28 ต.ค. 2559
618 สด.ส.ต. 28 ต.ค. 2559
619 มทบ.32 28 ต.ค. 2559
620 รร.จปร. 28 ต.ค. 2559