การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
611 ศบบ. 27 ก.พ. 2561
612 สด.ล.ป. 27 ก.พ. 2561
613 มทบ.28 27 ก.พ. 2561
614 สด.ช.น. 27 ก.พ. 2561
615 สด.ย.ส. 27 ก.พ. 2561
616 สด.ย.ล. 27 ก.พ. 2561
617 มทบ.15 27 ก.พ. 2561
618 สด.ส.ส. 27 ก.พ. 2561
619 สด.ก.จ. 27 ก.พ. 2561
620 มทบ.43 27 ก.พ. 2561