การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
611 สด.ส.ต. 29 ก.ย. 2559
612 มทบ.32 29 ก.ย. 2559
613 สด.น.ภ. 29 ก.ย. 2559
614 สด.ส.ก. 29 ก.ย. 2559
615 สด.ส.พ. 29 ก.ย. 2559
616 สด.ล.ป. 29 ก.ย. 2559
617 รร.จปร. 29 ก.ย. 2559
618 มทบ.24 29 ก.ย. 2559
619 สด.น.ว. 29 ก.ย. 2559
620 สด.พ.ช. 29 ก.ย. 2559