การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
611 พล.ช. 29 พ.ย. 2559
612 กช. 29 พ.ย. 2559
613 มทบ.16 29 พ.ย. 2559
614 สด.น.ศ. 29 พ.ย. 2559
615 มทบ.13 29 พ.ย. 2559
616 สด.ย.ล. 29 พ.ย. 2559
617 สด.ร.น. 29 พ.ย. 2559
618 มทบ.35 29 พ.ย. 2559
619 สด.พ.ย. 29 พ.ย. 2559
620 มทบ.15 29 พ.ย. 2559