การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
611 มทบ.12 30 ส.ค. 2560
612 สด.ก.ส. 30 ส.ค. 2560
613 มทบ.32 30 ส.ค. 2560
614 สด.ป.น. 30 ส.ค. 2560
615 สด.น.น. 30 ส.ค. 2560
616 บชร.4 30 ส.ค. 2560
617 พล.ช. 30 ส.ค. 2560
618 กช. 30 ส.ค. 2560
619 มทบ.16 30 ส.ค. 2560
620 สด.พ.ช. 30 ส.ค. 2560