การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
621 มทบ.21 29 ก.ย. 2559
622 มทบ.29 29 ก.ย. 2559
623 สด.ภ.ก. 28 ก.ย. 2559
624 สด.อ.บ. 28 ก.ย. 2559
625 มทบ.45 28 ก.ย. 2559
626 สด.ฉ.ช. 28 ก.ย. 2559
627 มทบ.25 28 ก.ย. 2559
628 สด.ล.บ. 28 ก.ย. 2559
629 มทบ.46 28 ก.ย. 2559
630 ศอว.ศอพท. 28 ก.ย. 2559