การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
621 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 ส.ค. 2560
622 สด.ล.ป. 30 ส.ค. 2560
623 สด.ส.ป. 30 ส.ค. 2560
624 สด.ป.จ. 30 ส.ค. 2560
625 สด.พ.จ. 30 ส.ค. 2560
626 สด.น.ศ. 30 ส.ค. 2560
627 สด.ร.น. 30 ส.ค. 2560
628 สด.น.บ. 30 ส.ค. 2560
629 สด.ล.บ. 30 ส.ค. 2560
630 สด.ต.ก. 30 ส.ค. 2560