การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
621 บชร.1 27 ก.พ. 2561
622 สด.พ.ย. 27 ก.พ. 2561
623 สด.ส.ต. 27 ก.พ. 2561
624 มทบ.13 27 ก.พ. 2561
625 พล.ช. 27 ก.พ. 2561
626 กช. 27 ก.พ. 2561
627 มทบ.16 27 ก.พ. 2561
628 มทบ.25 26 ก.พ. 2561
629 มทบ.41 26 ก.พ. 2561
630 ศพปน.อท.ศอพท. 26 ก.พ. 2561