การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
631 สด.อ.น. 30 ส.ค. 2560
632 สด.ส.น. 30 ส.ค. 2560
633 มทบ.29 30 ส.ค. 2560
634 สด.ส.ก. 30 ส.ค. 2560
635 สด.พ.ง. 30 ส.ค. 2560
636 สด.ก.บ. 30 ส.ค. 2560
637 สด.ก.พ. 30 ส.ค. 2560
638 มทบ.17 30 ส.ค. 2560
639 สด.ร.ย. 30 ส.ค. 2560
640 สด.ช.น. 30 ส.ค. 2560