การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
631 สด.อ.ย. 25 ก.พ. 2560
632 สด.บ.ก. 25 ก.พ. 2560
633 สด.พ.ช. 25 ก.พ. 2560
634 มทบ.14 24 ก.พ. 2560
635 มทบ.25 25 ก.พ. 2560
636 สด.ส.ฎ. 25 ก.พ. 2560
637 สด.ช.น. 24 ก.พ. 2560
638 สด.ฉ.ช. 24 ก.พ. 2560
639 บชร.2 24 ก.พ. 2560
640 มทบ.310 24 ก.พ. 2560