การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
631 มทบ.12 26 ก.พ. 2561
632 มทบ.31 26 ก.พ. 2561
633 สด.ศ.ก. 26 ก.พ. 2561
634 สด.ส.ข. 26 ก.พ. 2561
635 สด.ฉ.ช. 26 ก.พ. 2561
636 สด.ต.ง. 26 ก.พ. 2561
637 สด.ป.จ. 26 ก.พ. 2561
638 สด.บ.ก. 26 ก.พ. 2561
639 ศม. 26 ก.พ. 2561
640 สด.ช.บ. 26 ก.พ. 2561