การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
631 สด.ส.น. 28 พ.ย. 2559
632 สด.อ.น. 28 พ.ย. 2559
633 สด.ส.ก. 28 พ.ย. 2559
634 สด.น.บ. 28 พ.ย. 2559
635 สด.น.ธ. 28 พ.ย. 2559
636 สด.ส.ข. 28 พ.ย. 2559
637 สด.ช.ร. 28 พ.ย. 2559
638 มทบ.31 28 พ.ย. 2559
639 มทบ.27 28 พ.ย. 2559
640 มทบ.37 28 พ.ย. 2559