การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
641 กรม.ทพ.42 24 ก.พ. 2560
642 สด.พ.ง. 24 ก.พ. 2560
643 มทบ.17 24 ก.พ. 2560
644 สด.อ.บ. 24 ก.พ. 2560
645 สด.อ.น. 24 ก.พ. 2560
646 สด.ส.ข. 24 ก.พ. 2560
647 มทบ.37 24 ก.พ. 2560
648 สด.ส.ท. 24 ก.พ. 2560
649 ศพปน.อท.ศอพท. 24 ก.พ. 2560
650 สด.พ.จ. 24 ก.พ. 2560