การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
641 สด.พ.ท. 27 ต.ค. 2559
642 สด.ล.ย. 27 ต.ค. 2559
643 สด.ช.บ. 27 ต.ค. 2559
644 สด.อ.ย. 27 ต.ค. 2559
645 ศพปน.พท.ศอพท. 27 ต.ค. 2559
646 สด.น.ค. 27 ต.ค. 2559
647 บชร.4 27 ต.ค. 2559
648 สด.น.ศ. 27 ต.ค. 2559
649 มทบ.12 27 ต.ค. 2559
650 มทบ.37 27 ต.ค. 2559