การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
641 มทบ.14 26 ก.พ. 2561
642 มทบ.18 26 ก.พ. 2561
643 มทบ.33 26 ก.พ. 2561
644 สด.ภ.ก. 26 ก.พ. 2561
645 สด.ส.พ. 26 ก.พ. 2561
646 สด.น.ธ. 26 ก.พ. 2561
647 กส.ทบ. 26 ก.พ. 2561
648 มทบ.45 26 ก.พ. 2561
649 สด.ช.พ. 26 ก.พ. 2561
650 มทบ.17 26 ก.พ. 2561