การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
641 มทบ.23 30 ส.ค. 2560
642 มทบ.43 30 ส.ค. 2560
643 สด.อ.ต. 30 ส.ค. 2560
644 ศร. 30 ส.ค. 2560
645 สด.พ.ท. 30 ส.ค. 2560
646 สด.ส.ข. 30 ส.ค. 2560
647 สด.ส.ต. 30 ส.ค. 2560
648 รร.จปร. 30 ส.ค. 2560
649 มทบ.31 29 ส.ค. 2560
650 สด.ศ.ก. 29 ส.ค. 2560