การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
651 สด.น.ธ. 24 ก.พ. 2560
652 บชร.4 24 ก.พ. 2560
653 มทบ.33 24 ก.พ. 2560
654 สด.ย.ส. 24 ก.พ. 2560
655 สด.ก.ส. 24 ก.พ. 2560
656 มทบ.41 24 ก.พ. 2560
657 มทบ.22 24 ก.พ. 2560
658 สด.ร.ย. 24 ก.พ. 2560
659 สด.ป.น. 24 ก.พ. 2560
660 สด.ก.พ. 24 ก.พ. 2560