การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
651 มทบ.310 29 ส.ค. 2560
652 มทบ.26 29 ส.ค. 2560
653 สด.ส.ท. 29 ส.ค. 2560
654 มทบ.27 29 ส.ค. 2560
655 สด.ม.ค. 29 ส.ค. 2560
656 บชร.2 29 ส.ค. 2560
657 สด.ล.ย. 29 ส.ค. 2560
658 มทบ.25 29 ส.ค. 2560
659 ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2560
660 มทบ.33 29 ส.ค. 2560