การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
651 สด.ส.ต. 28 พ.ย. 2559
652 มทบ.19 28 พ.ย. 2559
653 สด.ช.บ. 28 พ.ย. 2559
654 สด.พ.บ. 28 พ.ย. 2559
655 ศสท.กส.ทบ. 28 พ.ย. 2559
656 สด.ภ.ก. 28 พ.ย. 2559
657 มทบ.17 28 พ.ย. 2559
658 สด.พ.ท. 28 พ.ย. 2559
659 ศซส.สพ.ทบ. 28 พ.ย. 2559
660 สด.ส.ป. 28 พ.ย. 2559