การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
671 สด.ส.ห. 29 ส.ค. 2560
672 กส.ทบ. 29 ส.ค. 2560
673 สด.อ.ย. 29 ส.ค. 2560
674 สด.ย.ล. 29 ส.ค. 2560
675 สด.จ.บ. 29 ส.ค. 2560
676 มทบ.18 29 ส.ค. 2560
677 มทบ.22 29 ส.ค. 2560
678 พล.ร.9 29 ส.ค. 2560
679 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2560
680 สด.น.ฐ. 29 ส.ค. 2560