การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
671 สด.น.พ. 28 ก.ย. 2559
672 สด.ส.น. 28 ก.ย. 2559
673 มทบ.17 28 ก.ย. 2559
674 สด.จ.บ. 28 ก.ย. 2559
675 มทบ.38 28 ก.ย. 2559
676 ศป. 28 ก.ย. 2559
677 ศสพ. 28 ก.ย. 2559
678 บชร.3 27 ก.ย. 2559
679 มทบ.28 27 ก.ย. 2559
680 สด.ช.พ. 27 ก.ย. 2559