การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
681 ศร. 25 พ.ย. 2559
682 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 พ.ย. 2559
683 กรม.ทพ.46 25 พ.ย. 2559
684 รง.ดวพ.ศอว.ศอพท. 25 พ.ย. 2559
685 ศสพ. 25 พ.ย. 2559
686 มทบ.38 25 พ.ย. 2559
687 บชร.3 24 พ.ย. 2559
688 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 พ.ย. 2559
689 สด.ป.ท. 2 พ.ย. 2559
690 สด.ร.บ. 1 พ.ย. 2559