การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
681 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 27 ก.ย. 2559
682 กส.ทบ. 26 ก.ย. 2559
683 สด.ล.พ. 13 ก.ย. 2559
684 มทบ.36 31 ส.ค. 2559
685 สด.บ.ก. 31 ส.ค. 2559
686 สด.ส.ส. 31 ส.ค. 2559
687 กรม.ทพ.42 31 ส.ค. 2559
688 สด.ม.ค. 31 ส.ค. 2559
689 กรม.ทพ.22 31 ส.ค. 2559
690 มทบ.42 31 ส.ค. 2559