การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
681 มทบ.38 24 ก.พ. 2560
682 ศป. 23 ก.พ. 2560
683 ศสพ. 23 ก.พ. 2560
684 บชร.3 23 ก.พ. 2560
685 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 23 ก.พ. 2560
686 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 23 ก.พ. 2560
687 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 6 ก.พ. 2560
688 สด.ช.ร. 1 ก.พ. 2560
689 สด.น.ย. 31 ม.ค. 2560
690 สด.ต.ง. 31 ม.ค. 2560