การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
681 สด.จ.บ. 27 ต.ค. 2559
682 ศสพ. 26 ต.ค. 2559
683 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ต.ค. 2559
684 มทบ.38 26 ต.ค. 2559
685 มทบ.39 3 ต.ค. 2559
686 มทบ.33 3 ต.ค. 2559
687 มทบ.42 1 ต.ค. 2559
688 กรม.ทพ.22 1 ต.ค. 2559
689 ศพปน.พท.ศอพท. 1 ต.ค. 2559
690 กรม.ทพ.42 1 ต.ค. 2559