การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 มทบ.32 30 ส.ค. 2560
62 สด.ป.น. 30 ส.ค. 2560
63 สด.น.น. 30 ส.ค. 2560
64 บชร.4 30 ส.ค. 2560
65 พล.ช. 30 ส.ค. 2560
66 กช. 30 ส.ค. 2560
67 มทบ.16 30 ส.ค. 2560
68 สด.พ.ช. 30 ส.ค. 2560
69 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 ส.ค. 2560
70 สด.ล.ป. 30 ส.ค. 2560