การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 สด.ส.ต. 30 พ.ค. 2562
62 สด.ล.ป. 30 พ.ค. 2562
63 มทบ.12 29 พ.ค. 2562
64 มทบ.46 29 พ.ค. 2562
65 ศสพ. 29 พ.ค. 2562
66 มทบ.33 29 พ.ค. 2562
67 มทบ.36 29 พ.ค. 2562
68 มทบ.22 29 พ.ค. 2562
69 มทบ.23 29 พ.ค. 2562
70 มทบ.14 29 พ.ค. 2562