การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 27 มี.ค. 2563
62 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 27 มี.ค. 2563
63 กส.ทบ. 27 มี.ค. 2563
64 ศพปน.พท.ศอพท. 27 มี.ค. 2563
65 ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2563
66 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2563
67 มทบ.36 27 มี.ค. 2563
68 สด.น.ม. 27 มี.ค. 2563
69 สด.อ.บ. 27 มี.ค. 2563
70 สด.ช.ม. 27 มี.ค. 2563