การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 สด.น.ธ. 27 ธ.ค. 2561
62 มทบ.12 26 ธ.ค. 2561
63 มทบ.17 26 ธ.ค. 2561
64 มทบ.18 26 ธ.ค. 2561
65 มทบ.33 26 ธ.ค. 2561
66 มทบ.22 26 ธ.ค. 2561
67 มทบ.14 26 ธ.ค. 2561
68 มทบ.15 26 ธ.ค. 2561
69 พล.ร.9 26 ธ.ค. 2561
70 มทบ.24 26 ธ.ค. 2561