การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 มทบ.25 29 ส.ค. 2561
62 บชร.4 29 ส.ค. 2561
63 สด.น.ค. 29 ส.ค. 2561
64 สด.บ.ร. 29 ส.ค. 2561
65 สด.ฉ.ช. 29 ส.ค. 2561
66 สด.ส.ร. 29 ส.ค. 2561
67 สด.ส.ข. 29 ส.ค. 2561
68 สด.ล.ย. 29 ส.ค. 2561
69 มทบ.18 29 ส.ค. 2561
70 มทบ.210 29 ส.ค. 2561