การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 บชร.2 28 ธ.ค. 2560
62 สด.ช.ม. 28 ธ.ค. 2560
63 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
64 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
65 สด.ฉ.ช. 27 ธ.ค. 2560
66 มทบ.31 27 ธ.ค. 2560
67 สด.ส.ข. 27 ธ.ค. 2560
68 มทบ.14 27 ธ.ค. 2560
69 สด.ล.ย. 27 ธ.ค. 2560
70 สด.ส.น. 27 ธ.ค. 2560