การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
691 สด.ป.ข. 1 พ.ย. 2559
692 มทบ.18 1 พ.ย. 2559
693 สด.ม.ค. 1 พ.ย. 2559
694 สด.ช.พ. 1 พ.ย. 2559
695 กรม.ทพ.46 1 พ.ย. 2559
696 สด.น.ฐ. 1 พ.ย. 2559
697 มทบ.42 31 ต.ค. 2559
698 สด.อ.บ. 31 ต.ค. 2559
699 สด.น.ภ. 31 ต.ค. 2559
700 สด.ล.พ. 31 ต.ค. 2559