การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
691 มทบ.38 23 ก.พ. 2561
692 ศป. 22 ก.พ. 2561
693 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 6 ก.พ. 2561
694 กรม.ทพ.46 31 ม.ค. 2561
695 มทบ.39 31 ม.ค. 2561
696 สด.ข.ก. 31 ม.ค. 2561
697 สด.น.ภ. 31 ม.ค. 2561
698 สด.ป.ท. 31 ม.ค. 2561
699 สด.พ.ร. 31 ม.ค. 2561
700 สด.ส.ค. 31 ม.ค. 2561