การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
691 กรม.ทพ.46 7 ส.ค. 2560
692 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 ส.ค. 2560
693 กรม.ทพ.22 1 ส.ค. 2560
694 สด.น.ภ. 1 ส.ค. 2560
695 มทบ.24 31 ก.ค. 2560
696 สด.น.น. 31 ก.ค. 2560
697 สด.ช.ม. 31 ก.ค. 2560
698 สด.ข.ก. 31 ก.ค. 2560
699 สด.ร.บ. 31 ก.ค. 2560
700 มทบ.44 31 ก.ค. 2560