การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
691 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ต.ค. 2559
692 สด.ข.ก. 1 ต.ค. 2559
693 สด.ม.ค. 1 ต.ค. 2559
694 สด.น.น. 1 ต.ค. 2559
695 สด.ร.บ. 1 ต.ค. 2559
696 สด.บ.ก. 1 ต.ค. 2559
697 สด.ล.พ. 1 ต.ค. 2559
698 สด.อ.จ. 1 ต.ค. 2559
699 สด.ป.ข. 1 ต.ค. 2559
700 สด.ส.ส. 1 ต.ค. 2559