การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
701 มทบ.44 31 ก.ค. 2560
702 สด.ส.บ. 31 ก.ค. 2560
703 มทบ.39 31 ก.ค. 2560
704 สด.ล.พ. 31 ก.ค. 2560
705 ม.พัน.2 ศม. 31 ก.ค. 2560
706 สด.ป.ท. 31 ก.ค. 2560
707 สด.ป.ข. 31 ก.ค. 2560
708 สด.พ.ร. 31 ก.ค. 2560
709 สด.ม.ส. 31 ก.ค. 2560
710 สด.ส.ส. 31 ก.ค. 2560