การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
701 สด.ก.ท. 1 ต.ค. 2559
702 มทบ.15 1 ต.ค. 2559
703 ศบบ. 1 ต.ค. 2559
704 ศม. 1 ต.ค. 2559
705 สด.ช.ร. 1 ต.ค. 2559
706 ศร. 1 ต.ค. 2559
707 สด.อ.ด. 1 ต.ค. 2559
708 สด.ต.ง. 29 ก.ย. 2559
709 สด.ช.ม. 29 ก.ย. 2559
710 สด.น.ฐ. 29 ก.ย. 2559