การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
701 สด.ส.บ. 31 ส.ค. 2559
702 สด.น.ฐ. 31 ส.ค. 2559
703 มทบ.24 31 ส.ค. 2559
704 สด.ม.ส. 30 ส.ค. 2559
705 ศร. 30 ส.ค. 2559
706 สด.พ.ร. 30 ส.ค. 2559
707 ศม. 30 ส.ค. 2559
708 สด.ต.ง. 30 ส.ค. 2559
709 มทบ.15 30 ส.ค. 2559
710 กรม.ทพ.46 30 ส.ค. 2559