การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
711 สด.ป.จ. 30 ส.ค. 2559
712 สด.ป.ข. 30 ส.ค. 2559
713 มทบ.39 30 ส.ค. 2559
714 สด.น.ภ. 30 ส.ค. 2559
715 มทบ.35 30 ส.ค. 2559
716 มทบ.46 30 ส.ค. 2559
717 มทบ.41 30 ส.ค. 2559
718 สด.น.ค. 30 ส.ค. 2559
719 สด.อ.จ. 30 ส.ค. 2559
720 สด.ส.ห. 30 ส.ค. 2559