การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
711 สด.น.น. 29 ก.ย. 2560
712 สด.ส.ส. 29 ก.ย. 2560
713 สด.น.ภ. 29 ก.ย. 2560
714 รร.จปร. 29 ก.ย. 2560
715 มทบ.13 29 ก.ย. 2560
716 สด.ส.ห. 28 ก.ย. 2560
717 สด.ม.ห. 28 ก.ย. 2560
718 สด.บ.ร. 28 ก.ย. 2560
719 สด.ก.ท. 28 ก.ย. 2560
720 สด.พ.ล. 28 ก.ย. 2560