การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
711 สด.อ.ด. 28 ก.พ. 2561
712 สด.ป.ท. 28 ก.พ. 2561
713 สด.ส.บ. 28 ก.พ. 2561
714 สด.ร.บ. 28 ก.พ. 2561
715 รร.จปร. 28 ก.พ. 2561
716 มทบ.24 28 ก.พ. 2561
717 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 27 ก.พ. 2561
718 ม.พัน.22 ศม. 27 ก.พ. 2561
719 สด.อ.จ. 27 ก.พ. 2561
720 สด.ม.ค. 27 ก.พ. 2561