การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
711 มทบ.14 31 ม.ค. 2560
712 มทบ.34 31 ม.ค. 2560
713 สด.ป.ข. 31 ม.ค. 2560
714 มทบ.31 30 ม.ค. 2560
715 สด.พ.ล. 30 ม.ค. 2560
716 ศบบ. 30 ม.ค. 2560
717 มทบ.18 30 ม.ค. 2560
718 มทบ.210 30 ม.ค. 2560
719 สด.น.บ. 30 ม.ค. 2560
720 มทบ.32 30 ม.ค. 2560