การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
721 สด.ก.จ. 29 ก.ย. 2559
722 สด.พ.บ. 29 ก.ย. 2559
723 สด.ศ.ก. 29 ก.ย. 2559
724 มทบ.44 29 ก.ย. 2559
725 สด.ย.ส. 29 ก.ย. 2559
726 บชร.1 29 ก.ย. 2559
727 สด.พ.ท. 29 ก.ย. 2559
728 สด.พ.ร. 29 ก.ย. 2559
729 พล.ช. 29 ก.ย. 2559
730 กช. 29 ก.ย. 2559