การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
721 สด.อ.บ. 30 ม.ค. 2560
722 สด.ย.ส. 30 ม.ค. 2560
723 ศม. 30 ม.ค. 2560
724 สด.ภ.ก. 30 ม.ค. 2560
725 สด.บ.ร. 30 ม.ค. 2560
726 สด.ส.น. 30 ม.ค. 2560
727 กรม.ทพ.42 30 ม.ค. 2560
728 มทบ.36 30 ม.ค. 2560
729 สด.ศ.ก. 30 ม.ค. 2560
730 สด.ต.ร. 30 ม.ค. 2560