การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
721 พล.ช. 30 ส.ค. 2559
722 กช. 30 ส.ค. 2559
723 มทบ.16 30 ส.ค. 2559
724 มทบ.19 30 ส.ค. 2559
725 มทบ.28 30 ส.ค. 2559
726 มทบ.14 30 ส.ค. 2559
727 สด.ต.ร. 30 ส.ค. 2559
728 สด.ป.ท. 30 ส.ค. 2559
729 มทบ.18 30 ส.ค. 2559
730 กวรบ.ศอ.ศอพท. 30 ส.ค. 2559