การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
721 สด.อ.จ. 28 ก.ย. 2560
722 มทบ.21 28 ก.ย. 2560
723 สด.ป.จ. 28 ก.ย. 2560
724 มทบ.42 28 ก.ย. 2560
725 สด.ส.ร. 28 ก.ย. 2560
726 มทบ.32 28 ก.ย. 2560
727 มทบ.25 28 ก.ย. 2560
728 นรด. 28 ก.ย. 2560
729 พล.ร.9 28 ก.ย. 2560
730 ศร. 28 ก.ย. 2560