การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
721 สด.น.น. 29 ต.ค. 2559
722 มทบ.310 29 ต.ค. 2559
723 สด.น.ย. 29 ต.ค. 2559
724 สด.น.ว. 29 ต.ค. 2559
725 สด.บ.ร. 29 ต.ค. 2559
726 สด.ส.ค. 29 ต.ค. 2559
727 มทบ.210 29 ต.ค. 2559
728 ศบบ. 28 ต.ค. 2559
729 มทบ.29 28 ต.ค. 2559
730 สด.ต.ง. 28 ต.ค. 2559