การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
731 สด.ส.น. 28 ต.ค. 2559
732 สด.อ.จ. 28 ต.ค. 2559
733 มทบ.19 28 ต.ค. 2559
734 มทบ.28 28 ต.ค. 2559
735 สด.ส.ห. 28 ต.ค. 2559
736 สด.พ.จ. 28 ต.ค. 2559
737 มทบ.27 28 ต.ค. 2559
738 บชร.3 28 ต.ค. 2559
739 สด.ร.อ. 28 ต.ค. 2559
740 สด.ศ.ก. 28 ต.ค. 2559