การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
731 สด.ช.น. 28 ก.ย. 2560
732 ศบบ. 28 ก.ย. 2560
733 สด.บ.ก. 28 ก.ย. 2560
734 สด.อ.บ. 28 ก.ย. 2560
735 สด.อ.ด. 28 ก.ย. 2560
736 สด.ต.ง. 28 ก.ย. 2560
737 มทบ.28 28 ก.ย. 2560
738 สด.ย.ส. 28 ก.ย. 2560
739 มทบ.14 28 ก.ย. 2560
740 สด.ศ.ก. 28 ก.ย. 2560