การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
741 ศสพ. 30 ส.ค. 2559
742 ศบบ. 30 ส.ค. 2559
743 รร.จปร. 30 ส.ค. 2559
744 มทบ.29 29 ส.ค. 2559
745 สด.บ.ร. 29 ส.ค. 2559
746 สด.ม.ห. 29 ส.ค. 2559
747 มทบ.310 29 ส.ค. 2559
748 สด.ฉ.ช. 29 ส.ค. 2559
749 มทบ.45 29 ส.ค. 2559
750 สด.ส.พ. 29 ส.ค. 2559