การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
741 สด.ย.ล. 28 ก.ย. 2560
742 สด.ส.ค. 28 ก.ย. 2560
743 สด.ก.จ. 28 ก.ย. 2560
744 สด.ล.ป. 28 ก.ย. 2560
745 สด.ช.บ. 28 ก.ย. 2560
746 พล.ช. 28 ก.ย. 2560
747 กช. 28 ก.ย. 2560
748 มทบ.16 28 ก.ย. 2560
749 มทบ.41 28 ก.ย. 2560
750 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 28 ก.ย. 2560