การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
741 สด.ม.ส. 29 ก.ย. 2559
742 สด.ช.น. 29 ก.ย. 2559
743 มทบ.310 29 ก.ย. 2559
744 สด.น.ศ. 29 ก.ย. 2559
745 มทบ.41 29 ก.ย. 2559
746 สด.ร.น. 29 ก.ย. 2559
747 สด.ส.ต. 29 ก.ย. 2559
748 มทบ.32 29 ก.ย. 2559
749 สด.น.ภ. 29 ก.ย. 2559
750 สด.ส.ก. 29 ก.ย. 2559