การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
751 สด.ช.น. 30 ม.ค. 2560
752 สด.พ.บ. 30 ม.ค. 2560
753 สด.พ.ย. 30 ม.ค. 2560
754 สด.ก.ท. 30 ม.ค. 2560
755 มทบ.15 30 ม.ค. 2560
756 สด.น.ค. 30 ม.ค. 2560
757 สด.ล.ป. 30 ม.ค. 2560
758 กรม.ทพ.46 30 ม.ค. 2560
759 มทบ.43 30 ม.ค. 2560
760 สด.ก.จ. 30 ม.ค. 2560