การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
751 มทบ.39 28 ก.ย. 2560
752 บชร.1 28 ก.ย. 2560
753 มทบ.15 28 ก.ย. 2560
754 สด.ส.ต. 28 ก.ย. 2560
755 มทบ.43 28 ก.ย. 2560
756 สด.พ.ย. 28 ก.ย. 2560
757 สด.ร.ย. 28 ก.ย. 2560
758 มทบ.31 27 ก.ย. 2560
759 สด.ม.ค. 27 ก.ย. 2560
760 บชร.2 27 ก.ย. 2560