การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
751 มทบ.37 29 ส.ค. 2559
752 สด.ส.ค. 29 ส.ค. 2559
753 สด.ภ.ก. 29 ส.ค. 2559
754 สด.ส.ร. 29 ส.ค. 2559
755 มทบ.25 29 ส.ค. 2559
756 สด.ช.พ. 29 ส.ค. 2559
757 สด.น.บ. 29 ส.ค. 2559
758 มทบ.21 29 ส.ค. 2559
759 สด.น.ว. 29 ส.ค. 2559
760 สด.อ.ท. 29 ส.ค. 2559