การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
751 สด.ส.พ. 29 ก.ย. 2559
752 สด.ล.ป. 29 ก.ย. 2559
753 รร.จปร. 29 ก.ย. 2559
754 มทบ.24 29 ก.ย. 2559
755 สด.น.ว. 29 ก.ย. 2559
756 สด.พ.ช. 29 ก.ย. 2559
757 มทบ.21 29 ก.ย. 2559
758 มทบ.29 29 ก.ย. 2559
759 สด.ภ.ก. 28 ก.ย. 2559
760 สด.อ.บ. 28 ก.ย. 2559