การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
761 สด.ส.ต. 30 ม.ค. 2560
762 มทบ.13 30 ม.ค. 2560
763 รร.จปร. 30 ม.ค. 2560
764 มทบ.46 27 ม.ค. 2560
765 มทบ.21 27 ม.ค. 2560
766 ศพปน.อท.ศอพท. 27 ม.ค. 2560
767 มทบ.27 27 ม.ค. 2560
768 สด.บ.ก. 27 ม.ค. 2560
769 กรม.ทพ.22 27 ม.ค. 2560
770 มทบ.23 27 ม.ค. 2560