การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
761 มทบ.310 26 ก.ค. 2560
762 บชร.2 26 ก.ค. 2560
763 ศอว.ศอพท. 26 ก.ค. 2560
764 มทบ.210 26 ก.ค. 2560
765 สด.พ.ล. 26 ก.ค. 2560
766 สด.ป.จ. 26 ก.ค. 2560
767 สด.บ.ก. 26 ก.ค. 2560
768 สด.ส.ข. 26 ก.ค. 2560
769 สด.ภ.ก. 26 ก.ค. 2560
770 สด.พ.ช. 26 ก.ค. 2560