การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
761 มทบ.45 28 ก.ย. 2559
762 สด.ฉ.ช. 28 ก.ย. 2559
763 มทบ.25 28 ก.ย. 2559
764 สด.ล.บ. 28 ก.ย. 2559
765 มทบ.46 28 ก.ย. 2559
766 ศอว.ศอพท. 28 ก.ย. 2559
767 กรม.ทพ.46 28 ก.ย. 2559
768 สด.ส.ป. 28 ก.ย. 2559
769 สด.บ.ร. 28 ก.ย. 2559
770 ศซส.สพ.ทบ. 28 ก.ย. 2559