การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
771 สด.ล.ย. 27 ม.ค. 2560
772 บชร.4 27 ม.ค. 2560
773 มทบ.35 27 ม.ค. 2560
774 สด.อ.ย. 27 ม.ค. 2560
775 มทบ.45 27 ม.ค. 2560
776 บชร.2 27 ม.ค. 2560
777 มทบ.25 27 ม.ค. 2560
778 ศอว.ศอพท. 27 ม.ค. 2560
779 สด.ก.ส. 27 ม.ค. 2560
780 มทบ.22 27 ม.ค. 2560