การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
781 สด.ส.ฎ. 27 ก.ย. 2560
782 สด.น.ฐ. 27 ก.ย. 2560
783 สด.อ.น. 27 ก.ย. 2560
784 มทบ.18 27 ก.ย. 2560
785 มทบ.210 27 ก.ย. 2560
786 มทบ.310 27 ก.ย. 2560
787 สด.อ.ย. 27 ก.ย. 2560
788 สด.ส.พ. 27 ก.ย. 2560
789 มทบ.12 27 ก.ย. 2560
790 สด.ร.อ. 27 ก.ย. 2560