การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
781 สด.ส.ป. 26 ก.ค. 2560
782 สด.ก.ส. 26 ก.ค. 2560
783 บชร.4 26 ก.ค. 2560
784 บชร.3 26 ก.ค. 2560
785 ศพปน.พท.ศอพท. 26 ก.ค. 2560
786 สด.ส.ก. 26 ก.ค. 2560
787 สด.ช.ย. 26 ก.ค. 2560
788 สด.น.พ. 26 ก.ค. 2560
789 สด.พ.จ. 26 ก.ค. 2560
790 สด.ล.ย. 26 ก.ค. 2560