การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
781 มทบ.36 28 ก.ย. 2559
782 พล.ร.9 28 ก.ย. 2559
783 สด.ร.อ. 28 ก.ย. 2559
784 สด.ก.ส. 28 ก.ย. 2559
785 บชร.2 28 ก.ย. 2559
786 สด.พ.ง. 28 ก.ย. 2559
787 สด.ก.บ. 28 ก.ย. 2559
788 บชร.4 28 ก.ย. 2559
789 สด.ส.ท. 28 ก.ย. 2559
790 มทบ.23 28 ก.ย. 2559