การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
781 มทบ.18 26 ก.พ. 2561
782 มทบ.33 26 ก.พ. 2561
783 สด.ภ.ก. 26 ก.พ. 2561
784 สด.ส.พ. 26 ก.พ. 2561
785 สด.น.ธ. 26 ก.พ. 2561
786 กส.ทบ. 26 ก.พ. 2561
787 มทบ.45 26 ก.พ. 2561
788 สด.ช.พ. 26 ก.พ. 2561
789 มทบ.17 26 ก.พ. 2561
790 สด.ช.ร. 26 ก.พ. 2561