การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 บชร.4 28 เม.ย. 2563
72 มทบ.26 28 เม.ย. 2563
73 มทบ.210 28 เม.ย. 2563
74 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 28 เม.ย. 2563
75 รพ.รร.6 28 เม.ย. 2563
76 ศพปน.พท.ศอพท. 28 เม.ย. 2563
77 ศอว.ศอพท. 28 เม.ย. 2563
78 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 เม.ย. 2563
79 สด.จว.น.ม. 28 เม.ย. 2563
80 สด.จว.ช.ม. 28 เม.ย. 2563