การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 มทบ.41 26 ธ.ค. 2561
72 บชร.2 26 ธ.ค. 2561
73 บชร.3 26 ธ.ค. 2561
74 มทบ.310 26 ธ.ค. 2561
75 มทบ.45 26 ธ.ค. 2561
76 ศสท.กส.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
77 มทบ.26 26 ธ.ค. 2561
78 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
79 ศซส.สพ.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
80 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ธ.ค. 2561