การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 มทบ.35 27 มี.ค. 2562
72 บชร.3 27 มี.ค. 2562
73 มทบ.45 27 มี.ค. 2562
74 ศสท.กส.ทบ. 27 มี.ค. 2562
75 มทบ.37 27 มี.ค. 2562
76 บชร.4 27 มี.ค. 2562
77 มทบ.26 27 มี.ค. 2562
78 กรม.ทพ.22 27 มี.ค. 2562
79 กรม.ทพ.46 27 มี.ค. 2562
80 ศซส.สพ.ทบ. 27 มี.ค. 2562