การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 มทบ.41 26 ก.ย. 2562
72 บชร.2 26 ก.ย. 2562
73 รร.จปร. 26 ก.ย. 2562
74 มทบ.35 26 ก.ย. 2562
75 มทบ.310 26 ก.ย. 2562
76 บชร.3 26 ก.ย. 2562
77 ศสท.กส.ทบ. 26 ก.ย. 2562
78 บชร.4 26 ก.ย. 2562
79 มทบ.26 26 ก.ย. 2562
80 มทบ.210 26 ก.ย. 2562