การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 รร.จปร. 29 ต.ค. 2561
72 มทบ.26 29 ต.ค. 2561
73 สด.ช.บ. 29 ต.ค. 2561
74 สด.ภ.ก. 29 ต.ค. 2561
75 มทบ.46 29 ต.ค. 2561
76 สด.ศ.ก. 29 ต.ค. 2561
77 สด.อ.น. 29 ต.ค. 2561
78 สด.น.ค. 29 ต.ค. 2561
79 มทบ.37 29 ต.ค. 2561
80 สด.พ.ย. 29 ต.ค. 2561