การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 สด.ย.ส. 28 มิ.ย. 2560
72 สด.ฉ.ช. 28 มิ.ย. 2560
73 มทบ.29 28 มิ.ย. 2560
74 มทบ.31 28 มิ.ย. 2560
75 สด.น.ว. 28 มิ.ย. 2560
76 สด.น.ธ. 28 มิ.ย. 2560
77 มทบ.18 28 มิ.ย. 2560
78 ศสท.กส.ทบ. 28 มิ.ย. 2560
79 มทบ.19 28 มิ.ย. 2560
80 มทบ.42 28 มิ.ย. 2560