การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 สด.ป.จ. 27 เม.ย. 2560
72 สด.ล.ป. 27 เม.ย. 2560
73 มทบ.31 26 เม.ย. 2560
74 รร.นส.ทบ. 26 เม.ย. 2560
75 สด.น.ค. 26 เม.ย. 2560
76 ศอว.ศอพท. 26 เม.ย. 2560
77 มทบ.21 26 เม.ย. 2560
78 สด.ฉ.ช. 26 เม.ย. 2560
79 สด.ล.ย. 26 เม.ย. 2560
80 สด.ส.ห. 26 เม.ย. 2560