การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
71 มทบ.36 26 ก.ค. 2562
72 มทบ.22 26 ก.ค. 2562
73 มทบ.14 26 ก.ค. 2562
74 มทบ.23 26 ก.ค. 2562
75 มทบ.15 26 ก.ค. 2562
76 พล.ร.9 26 ก.ค. 2562
77 มทบ.24 26 ก.ค. 2562
78 มทบ.19 26 ก.ค. 2562
79 มทบ.41 26 ก.ค. 2562
80 บชร.2 26 ก.ค. 2562