การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
791 มทบ.22 26 ก.ค. 2560
792 สด.ฉ.ช. 26 ก.ค. 2560
793 สด.อ.ท. 26 ก.ค. 2560
794 มทบ.37 26 ก.ค. 2560
795 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 26 ก.ค. 2560
796 ศร. 26 ก.ค. 2560
797 สด.ต.ก. 26 ก.ค. 2560
798 สด.ป.น. 26 ก.ค. 2560
799 สด.พ.บ. 26 ก.ค. 2560
800 มทบ.41 26 ก.ค. 2560