การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
801 สด.ย.ล. 28 ก.ย. 2559
802 สด.น.ม. 28 ก.ย. 2559
803 มทบ.43 28 ก.ย. 2559
804 สด.อ.ต. 28 ก.ย. 2559
805 มทบ.37 28 ก.ย. 2559
806 มทบ.35 28 ก.ย. 2559
807 สด.น.พ. 28 ก.ย. 2559
808 สด.ส.น. 28 ก.ย. 2559
809 มทบ.17 28 ก.ย. 2559
810 สด.จ.บ. 28 ก.ย. 2559