การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
801 สด.อ.ต. 27 ก.ย. 2560
802 สด.อ.ท. 27 ก.ย. 2560
803 มทบ.33 27 ก.ย. 2560
804 มทบ.23 27 ก.ย. 2560
805 สด.ก.ส. 27 ก.ย. 2560
806 มทบ.17 27 ก.ย. 2560
807 มทบ.35 27 ก.ย. 2560
808 สด.ป.น. 27 ก.ย. 2560
809 มทบ.22 27 ก.ย. 2560
810 สด.ก.พ. 27 ก.ย. 2560