การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
811 สด.ฉ.ช. 27 ม.ค. 2560
812 สด.ก.บ. 27 ม.ค. 2560
813 สด.จ.บ. 27 ม.ค. 2560
814 สด.อ.ต. 27 ม.ค. 2560
815 มทบ.26 27 ม.ค. 2560
816 พล.ร.9 27 ม.ค. 2560
817 บชร.3 26 ม.ค. 2560
818 ศสพ. 26 ม.ค. 2560
819 ศป. 26 ม.ค. 2560
820 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ม.ค. 2560