การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
811 สด.ช.ย. 27 ก.ย. 2560
812 กส.ทบ. 27 ก.ย. 2560
813 สด.น.ค. 27 ก.ย. 2560
814 สด.น.พ. 27 ก.ย. 2560
815 สด.น.ม. 27 ก.ย. 2560
816 สด.ก.บ. 27 ก.ย. 2560
817 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 ก.ย. 2560
818 มทบ.36 27 ก.ย. 2560
819 สด.จ.บ. 27 ก.ย. 2560
820 มทบ.29 26 ก.ย. 2560