การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
811 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2559
812 สด.พ.จ. 29 ส.ค. 2559
813 มทบ.32 29 ส.ค. 2559
814 สด.ก.จ. 29 ส.ค. 2559
815 สด.จ.บ. 29 ส.ค. 2559
816 ศป. 26 ส.ค. 2559
817 บชร.3 26 ส.ค. 2559
818 กส.ทบ. 26 ส.ค. 2559
819 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ส.ค. 2559
820 มทบ.38 25 ส.ค. 2559