การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
811 มทบ.45 26 ก.ค. 2560
812 มทบ.27 26 ก.ค. 2560
813 มทบ.35 26 ก.ค. 2560
814 สด.น.ฐ. 26 ก.ค. 2560
815 สด.จ.บ. 26 ก.ค. 2560
816 พล.ร.9 26 ก.ค. 2560
817 มทบ.33 25 ก.ค. 2560
818 ศม. 25 ก.ค. 2560
819 มทบ.29 25 ก.ค. 2560
820 ศสพ. 25 ก.ค. 2560