การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
821 ศซส.สพ.ทบ. 26 ก.ย. 2560
822 มทบ.45 26 ก.ย. 2560
823 ศสพ. 26 ก.ย. 2560
824 กรม.ทพ.42 26 ก.ย. 2560
825 ม.พัน.2 ศม. 26 ก.ย. 2560
826 ศป. 26 ก.ย. 2560
827 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ก.ย. 2560
828 ศม. 25 ก.ย. 2560
829 มทบ.38 25 ก.ย. 2560
830 กรม.ทพ.22 12 ก.ย. 2560