การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
821 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 26 ม.ค. 2560
822 มทบ.17 26 ม.ค. 2560
823 มทบ.38 25 ม.ค. 2560
824 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 10 ม.ค. 2560
825 สด.พ.จ. 4 ม.ค. 2560