การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
821 สด.ต.ร. 25 ก.ค. 2560
822 ศป. 25 ก.ค. 2560
823 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 25 ก.ค. 2560
824 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 ก.ค. 2560
825 มทบ.38 25 ก.ค. 2560
826 กรม.ทพ.22 5 ก.ค. 2560
827 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 4 ก.ค. 2560
828 สด.น.ภ. 3 ก.ค. 2560
829 สด.ส.บ. 3 ก.ค. 2560