การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
821 สด.จ.บ. 27 ต.ค. 2559
822 ศสพ. 26 ต.ค. 2559
823 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ต.ค. 2559
824 มทบ.38 26 ต.ค. 2559
825 มทบ.39 3 ต.ค. 2559
826 มทบ.33 3 ต.ค. 2559
827 มทบ.42 1 ต.ค. 2559
828 กรม.ทพ.22 1 ต.ค. 2559
829 ศพปน.พท.ศอพท. 1 ต.ค. 2559
830 กรม.ทพ.42 1 ต.ค. 2559