การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
821 สด.น.ม. 26 ก.พ. 2561
822 สด.ช.ย. 26 ก.พ. 2561
823 สด.ต.ร. 26 ก.พ. 2561
824 สด.ส.ท. 26 ก.พ. 2561
825 สด.จ.บ. 26 ก.พ. 2561
826 สด.พ.ง. 26 ก.พ. 2561
827 พล.ร.9 26 ก.พ. 2561
828 ศสพ. 24 ก.พ. 2561
829 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 23 ก.พ. 2561
830 มทบ.38 23 ก.พ. 2561