การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
831 สด.พ.ง. 29 ส.ค. 2561
832 สด.จ.บ. 29 ส.ค. 2561
833 มทบ.35 28 ส.ค. 2561
834 ศพปน.พท.ศอพท. 28 ส.ค. 2561
835 สด.น.น. 28 ส.ค. 2561
836 ศซส.สพ.ทบ. 28 ส.ค. 2561
837 กรม.ทพ.47 28 ส.ค. 2561
838 สด.ส.น. 28 ส.ค. 2561
839 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 28 ส.ค. 2561
840 สด.ก.จ. 28 ส.ค. 2561