การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
831 ศป. 22 ก.พ. 2561
832 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 6 ก.พ. 2561
833 กรม.ทพ.46 31 ม.ค. 2561
834 มทบ.39 31 ม.ค. 2561
835 สด.ข.ก. 31 ม.ค. 2561
836 สด.น.ภ. 31 ม.ค. 2561
837 สด.ป.ท. 31 ม.ค. 2561
838 สด.พ.ร. 31 ม.ค. 2561
839 สด.ส.ค. 31 ม.ค. 2561
840 สด.น.ว. 31 ม.ค. 2561