การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
841 มทบ.44 31 ม.ค. 2561
842 สด.ป.ข. 31 ม.ค. 2561
843 สด.ช.ม. 31 ม.ค. 2561
844 มทบ.34 31 ม.ค. 2561
845 สด.ร.บ. 31 ม.ค. 2561
846 สด.อ.ด. 31 ม.ค. 2561
847 สด.ม.ส. 31 ม.ค. 2561
848 สด.ส.บ. 31 ม.ค. 2561
849 มทบ.43 31 ม.ค. 2561
850 สด.ส.ส. 31 ม.ค. 2561