การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
851 สด.ล.พ. 31 ม.ค. 2561
852 มทบ.24 30 ม.ค. 2561
853 มทบ.25 30 ม.ค. 2561
854 สด.ล.บ. 30 ม.ค. 2561
855 ศบบ. 30 ม.ค. 2561
856 สด.น.ย. 30 ม.ค. 2561
857 สด.บ.ก. 30 ม.ค. 2561
858 สด.ป.จ. 30 ม.ค. 2561
859 สด.ส.ร. 30 ม.ค. 2561
860 สด.ส.ก. 30 ม.ค. 2561