การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
861 มทบ.46 30 ม.ค. 2561
862 กรม.ทพ.47 30 ม.ค. 2561
863 กรม.ทพ.22 30 ม.ค. 2561
864 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 ม.ค. 2561
865 สด.อ.บ. 30 ม.ค. 2561
866 ศร. 30 ม.ค. 2561
867 สด.น.ศ. 30 ม.ค. 2561
868 สด.ล.ป. 30 ม.ค. 2561
869 มทบ.42 30 ม.ค. 2561
870 มทบ.18 30 ม.ค. 2561