การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
871 สด.อ.น. 30 ม.ค. 2561
872 สด.ม.ห. 30 ม.ค. 2561
873 สด.น.ฐ. 30 ม.ค. 2561
874 มทบ.21 30 ม.ค. 2561
875 สด.พ.ล. 30 ม.ค. 2561
876 สด.พ.ท. 30 ม.ค. 2561
877 สด.ช.ร. 30 ม.ค. 2561
878 สด.ล.ย. 30 ม.ค. 2561
879 มทบ.36 30 ม.ค. 2561
880 สด.ส.ป. 30 ม.ค. 2561