การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
881 มทบ.15 30 ม.ค. 2561
882 สด.ช.น. 30 ม.ค. 2561
883 สด.ภ.ก. 30 ม.ค. 2561
884 พล.ช. 30 ม.ค. 2561
885 กช. 30 ม.ค. 2561
886 มทบ.16 30 ม.ค. 2561
887 มทบ.37 30 ม.ค. 2561
888 ม.พัน.2 ศม. 30 ม.ค. 2561
889 สด.ย.ล. 30 ม.ค. 2561
890 บชร.1 30 ม.ค. 2561