การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 ศสท.กส.ทบ. 29 ต.ค. 2561
82 จบ. 29 ต.ค. 2561
83 ขว.ทบ. 29 ต.ค. 2561
84 กบ.ทบ. 29 ต.ค. 2561
85 พธ.ทบ. 29 ต.ค. 2561
86 พล.ม.2 รอ. 29 ต.ค. 2561
87 กร.ทบ. 29 ต.ค. 2561
88 สบ.ทบ. 29 ต.ค. 2561
89 กธก.สก.ทบ. 29 ต.ค. 2561
90 สด.บ.ร. 29 ต.ค. 2561