การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 ศพปน.พท.ศอพท. 27 มี.ค. 2562
82 ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2562
83 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2562
84 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 27 มี.ค. 2562
85 สด.น.ม. 27 มี.ค. 2562
86 สด.ช.ม. 27 มี.ค. 2562
87 สด.ร.อ. 27 มี.ค. 2562
88 ศป. 27 มี.ค. 2562
89 สด.อ.ด. 27 มี.ค. 2562
90 กรม.ทพ.42 27 มี.ค. 2562