การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 มทบ.29 30 ส.ค. 2560
82 สด.ส.ก. 30 ส.ค. 2560
83 สด.พ.ง. 30 ส.ค. 2560
84 สด.ก.บ. 30 ส.ค. 2560
85 สด.ก.พ. 30 ส.ค. 2560
86 มทบ.17 30 ส.ค. 2560
87 สด.ร.ย. 30 ส.ค. 2560
88 สด.ช.น. 30 ส.ค. 2560
89 มทบ.23 30 ส.ค. 2560
90 มทบ.43 30 ส.ค. 2560