การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 27 มิ.ย. 2561
82 สด.อ.ด. 27 มิ.ย. 2561
83 สด.ม.ห. 27 มิ.ย. 2561
84 สด.ช.บ. 27 มิ.ย. 2561
85 มทบ.210 27 มิ.ย. 2561
86 มทบ.25 27 มิ.ย. 2561
87 สด.ส.ห. 27 มิ.ย. 2561
88 สด.ส.บ. 27 มิ.ย. 2561
89 สด.ส.พ. 27 มิ.ย. 2561
90 สด.บ.ก. 27 มิ.ย. 2561