การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 ศอว.ศอพท. 27 ก.ย. 2560
82 บชร.4 27 ก.ย. 2560
83 มทบ.26 27 ก.ย. 2560
84 สด.ภ.ก. 27 ก.ย. 2560
85 บชร.3 27 ก.ย. 2560
86 สด.พ.ง. 27 ก.ย. 2560
87 สด.พ.ช. 27 ก.ย. 2560
88 สด.ช.พ. 27 ก.ย. 2560
89 สด.ส.ก. 27 ก.ย. 2560
90 สด.ส.ฎ. 27 ก.ย. 2560