การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 ศพปน.พท.ศอพท. 26 ธ.ค. 2561
82 ศอว.ศอพท. 26 ธ.ค. 2561
83 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 26 ธ.ค. 2561
84 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 26 ธ.ค. 2561
85 สด.น.ม. 26 ธ.ค. 2561
86 สด.ช.ม. 26 ธ.ค. 2561
87 สด.บ.ร. 26 ธ.ค. 2561
88 สด.ก.ส. 26 ธ.ค. 2561
89 สด.ช.ร. 26 ธ.ค. 2561
90 สด.พ.ช. 26 ธ.ค. 2561