การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 ศสท.กส.ทบ. 29 พ.ค. 2562
82 มทบ.37 29 พ.ค. 2562
83 บชร.4 29 พ.ค. 2562
84 มทบ.26 29 พ.ค. 2562
85 ศอว.ศอพท. 29 พ.ค. 2562
86 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 29 พ.ค. 2562
87 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 29 พ.ค. 2562
88 สด.น.ม. 29 พ.ค. 2562
89 สด.ช.ม. 29 พ.ค. 2562
90 สด.อ.ด. 29 พ.ค. 2562