การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 มทบ.38 25 ธ.ค. 2562
82 มทบ.35 25 ธ.ค. 2562
83 บชร.3 25 ธ.ค. 2562
84 มทบ.310 25 ธ.ค. 2562
85 ศสท.กส.ทบ. 25 ธ.ค. 2562
86 บชร.1 25 ธ.ค. 2562
87 มทบ.29 25 ธ.ค. 2562
88 บชร.4 25 ธ.ค. 2562
89 มทบ.37 25 ธ.ค. 2562
90 มทบ.25 25 ธ.ค. 2562