การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
901 มทบ.12 29 ม.ค. 2561
902 สด.ม.ค. 29 ม.ค. 2561
903 มทบ.14 29 ม.ค. 2561
904 มทบ.27 29 ม.ค. 2561
905 กรม.ทพ.42 29 ม.ค. 2561
906 สด.น.น. 29 ม.ค. 2561
907 มทบ.45 29 ม.ค. 2561
908 สด.ฉ.ช. 29 ม.ค. 2561
909 สด.ส.น. 29 ม.ค. 2561
910 สด.ช.บ. 29 ม.ค. 2561